آرشیو توانایی شناختی


الگوی نامنظم ساعت خواب کودک عامل کاهش توانایی کودکان

۴ نظر مطرح شده
خواب کودک

وجود خواب نامنظم در دوران سه سالگی رابطه مستقیم با کاهش توانایی خواندن، ریاضیات و قدرت انتزاعی کودکان دارد و در هر دو جنس پسر و دختر به یک میزان مخرب است. زمان سه تا هفت سالگی دوره حساس توسعه قذرت شناختی کودکان است. حال باید چه کرد؟

19 امتیاز، از 11 رای
ادامه مطلب را بخوانید ...